نام و نام خانوادگی

همکاران دبیرخانه مرکزی جذب

سمت اجرایی

شماره تماس

تصویر

سرکار خانم دکتر ابراهیمی

دبیر هیأت اجرایی جذب

-

DR Asari

سرکار خانم مهدیه بارانی

پاسخگویی

82776611

M.Barani

جناب آقای مهندس امیرارجمندی

عضو هیات علمی (طرح سربازی) - امور جذب استان ها

82776639

En.Amir Arjmandi

سرکار خانم مهندس زمانی

کارشناس مسئول ترفیع و ارتقاء اعضای هیأت علمی

82776612

En.Amir Arjmandi

سرکار خانم میرزائی

کارشناس صلاحیت عمومی

82776609

En.Amir Arjmandi