دبیر کمیته ترفیعات اعضای هیأت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی، از تدوین آیین نامه اعطای ترفیع اعضای هیأت علمی خبر داد. دکتر مریم ابراهیمی مهمترین ویژگی این آیین نامه را همسویی با آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)، مدنظر قرار دادن ضوابط مقرر در آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه، شفاف سازی در نحوه امتیازدهی به سوابق و مستندات اعضاء، ایجاد وحدت رویه در بررسی پرونده اعضاء و جلوگیری از اعمال سلیقه های احتمالی را اعلام کرد. دکتر مریم ابراهیمی دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی و مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی، از ارسال نسخه جدید آیین نامه پیشنهادی استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور، به اعضای هیات علمی دانشگاه جهت بررسی و اعلام نظر خبر داد. وی افزود برخی اصلاحات پیشنهادی اعضاء، در حال بررسی است که پس از جمع بندی نهایی در خصوص آن اتخاذ تصمیم خواهد شد. دکتر عطا حجت کاشانی عضو هیأت علمی دانشگاه جامع علمی-کاربردی مقاله ای تحت عنوان ' Interfacial Stress Assessment at the Cracked Zones in CFRP Retrofitted RC Beams' را در مجله 'Techno Press, Structural Engineering and Mechanics ' منتشر کرد.دکتر محمد امین ترابی زاده عضو هیأت علمی دانشگاه جامع علمی-کاربردی مقاله ای تحت عنوان ' Improved Prediction of Stability Lobes in Milling Process Using Time Series Analysis' را در مجله ' Journal of Intelligent Manufacturing' را منتشر کرد. در این مقاله به بررسی روشی جهت پیش بینی پایداری تراشه ها در ماشین کاری با استفاده از تحلیل وابسته به زمان انجام شده است.